Vedtægter

 

Vedtægter

§ 1 Navn
Institutionens navn er ”Campus-INNOVATiON”

§ 2 Hjemsted
Institutionens hjemsted er Roskilde kommune, Danmark.

§ 3 Formål
Formålet er at Eje, fremleje og drive anlæg til brug for innovation og udvikling af uddannelser, kulturelle aktiviteter, samt innovativt bæredygtigt at drive servicefaciliteter i tilknytning hertil, f.eks. bibliotek, Mikro-biograf, café, kiosk og restaurant, møderum, kontor faciliteter.

Vision
Visionen er, at innovere og netværke for at skabe – ”Et bredt felt af kultur- og uddannelsesaktiviteter i Trekroner/Roskilde-området – med sigte på at skabe synergi mellem erhverv, uddannelse og kulturelle aktører”. Dette skal ske som del af et internationalt netværk og vise et bud på hvordan man kan skabe et innovativt campus.

Mål
Det er målet, at få skabt et Campus-hob, som skaber rum for utraditionelle læringsrum og sociale aktiviteter og netværk for aktører som normalt lever adskilt i hver deres arena.

Værdier
Værdierne tager udgangspunkt i at understøtte etableringen af fællesskaber med respekt for det enkelte menneske. Det er vigtigt at alle brugere, unge og ældre, samt lokale, besøgende & internationale, føler sig velkomne, vedkommende og imødekommet. Endvidere at ledelsen bag innovations-centret er oplysende om, hvad der foregår i netværket ved en aktiv udadvendt formidling. – Det er desuden vigtigt med en styrkelse af netværk og sociale relationer i lokalsamfundet, og der skal fokuseres på lydhørhed og imødekommenhed i forhold til det brede samarbejde, frem for snævre specifikke interesser. Samtidig ønskes dog med tiden oparbejdet ressourcer til investering i især yngre, særligt talentrige individuelle initiativtageres initiativer, således at et egentligt Trekroner innovations landshold, kan blive et fyrtårn for ægte fremtidsgavnlig multi-elite talent udviklings sparrings investering.

§ 4 Hæftelse
Institutionen hæfter med sin til enhver tid værende formue, og for institutionens forpligtelser kan ledelsen eller enkeltpersoner ikke gøres ansvarlige. Ydelse af bidrag giver ingen ret til institutionens formue eller udbytte af samme.

§ 5 Kapital
Institutionens nødvendige kapital tilvejebringes ved driftstilskud og indtægter fra de til enhver tid gyldige foreninger, organisationer og firmaer, private som offentlige, der økonomisk måtte støtte institutionen.

§ 6 Anvendelse af midler /overskud
Der afsættes midler til opfyldelse af mål og visioner, samt opretholdelse af anlæggets værdi. Overskud skal benyttes til gavn for Campus Innovation i Regionen.

§ 7 Organisatorisk opbygning – repræsentantskabet
Øverste instans er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af alle tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner, der kan vedkende sig Vision – Mål og Værdier med følgende sammensætning:
Alle etablerede foreninger har ret til én stemme For hver 100 medlemmer i en forening udløses én ekstra stemme

Vedr. pkt. 1: Afdelinger i en hovedforening betragtes som selvstændige foreninger, såfremt der indberettes eller kan dokumenteres særskilte medlemstal. Afdelinger med mindst 100 medlemmer skal på forlangende af repræsentantskabets ledelse, der består af formanden og næstformanden, dokumentere deres medlemstal med udgangspunkt i seneste offentlige indberetning.
Optagelse af nye foreninger, organisationer og institutioner skal godkendes af repræsentantskabet. Anmodning herom rettes til repræsentantskabets ledelse. De tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner kan kun udtræde af repræsentantskabet, når skriftlig meddelelse herom er givet til formanden for repræsentantskabet senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

§8 Ordinært repræsentantskabsmøde
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest ultimo november. Indkaldelse offentliggøres via mail til medlemmerne. Dagsorden bilagt eventuelle forslag, regnskab og budget udsendes af formanden senest 14 dage før afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde og udsendes pr. mail til brugergruppen. Mødet er tilgængeligt for alle.
§8a Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Formanden for repræsentantskabet skal, hvis én af nedenstående situationer opstår, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes når:
Mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer skriftligt over for repræsentantskabets formand fremsætter anmodning herom.
Formanden for repræsentantskabet afgår i utide.
Et flertal af bestyrelsen fremsætter anmodning herom.
Mødet skal afholdes senest 4 uger efter:
at krav herom er fremsat
at formanden for repræsentantskabet er gået af
Mødet indkaldes af formanden pr. mail med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden. Mødet er tilgængeligt for alle.

§9 Repræsentantskabsmødets dagsorden
På det årlige ordinære repræsentantskabsmøde skal dagsordenen mindst omfatte:
Valg af dirigent og referent
Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab
Indkomne forslag
Valg af repræsentantskabets formand og næstformand, begge for 1 år
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Vedr. pkt.3: Senest inden udgangen af maj måned skal forslag være formanden for repræsentantskabet skriftligt i hænde.
Vedr. pkt. 4 og 5: Valg sker ved skriftlig afstemning såfremt der mindst er 1 der ønsker dette. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer, dog kræver beslutning om den selvejende institutions opløsning, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Møder et sådant antal medlemmer ikke frem, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødte medlemmer, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Ændringer i institutionens vedtægter kræver vedtagelse med 2/3 flertal.
Over det på repræsentantskabet passerede og vedtagne føres der referat, der underskrives af dirigenten.
Senest 14 dage efter afholdt møde udsendes på foranledning af formanden referat pr. mail til repræsentantskabet.

§10 Organisatorisk opbygning – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 – 17 medlemmer, men det tilstræbes dog, at bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og at foreningens til enhver tid aktuelle medlems fokus aktivitetsområder, afspejles bedst muligt i bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle opgaver. I disse udvalg skal mindst et bestyrelsesmedlem have sæde.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det. Formanden skal sikre, at alle medlemmer indkaldes. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen har overordnet ansvaret for Erhvervede og eller Lejede el ”indlånte” lokaler i Trekroner og omegn, herunder:
ansættelse og afskedigelse af arbejdskraft – frivillige såvel som ansatte
vedligeholdelse og forsikring af bygninger og inventar, mv.
fastsættelse af leje og retningslinjer for benyttelsen af lokaler og udstyr.
at påse, at bogføring, anvendelse af overskud, samt formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde.

§ 11 Tegningsret
Den selvejende institution tegnes af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver tillige godkendelse af repræsentantskabet med 2/3 flertal.

§ 12 Årsregnskab og revision
Den selvejende institutions bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab.
Den selvejende institutions regnskabsår er fra 1-1 til 31-12.
Den selvejende institutions regnskab revideres af en af bestyrelsen for et år revisor.
Udarbejdet af Lars Konradsen og Christian Mygind Sørensen.
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10.11.2010 (kl. 15.33-16.18, i ”Tagterasse køkkenet” , på Havekollegiet, for videre drøftelse og ændrings vedtagelse, på først kommende ekstraordinære general forsamling af:

Lars Konradsen, Christian Mygind Sørensen, Søren Riis, Torben B.B. Hansen.